تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

پایان نامه بررسی استرس شغلی

دانلود پایان نامه بررسی استرس شغلی :امروزه استرس یکی از واژه های بسیار معمول و آشنایی است که همه ما با آن به نحوی درگیریم و در مقابل حوادث شغلی نیز تاثیر بدی بر روی سازمان و شرکت ها و نیروی انسانی آنها دارند . این تحقیق با هدف بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپی

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 418 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 203

حجم فایل:3,632 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 60,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکیده :
  امروزه استرس یکی از واژه های بسیار معمول و آشنایی است که همه ما با آن به نحوی درگیریم و در مقابل حوادث شغلی نیز تاثیر بدی بر روی سازمان و شرکت ها و نیروی انسانی آنها دارند . این تحقیق با هدف بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما صورت گرفته است . با توجه به فرضیات و سوالات مورد نظر در این تحقیق از روش تحقیق علی – مقایسه ای سود جسته است . جامعه آمار ی ۳۰۶۰ نفر می باشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه ۳۴۵ نفری انتخاب شد .
  در راستای پاسخگویی به فرضیات پژوهشی کار جمع آوری اطلاعات صورت گرفت که برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد . این پرسشنامه شامل ۳۵ سوال می باشد و براساس مقیاس لیکرت و درجات آن شامل کاملا موافقم ، موافقم ، نظری ندارم ، مخالفم و کاملاٌ مخالفم می باشند . پرسشنامه در مرحله اول برای تعین میزان اعتبار آن به صورت آزمایشی روی ۴۰ نفر اجرا شد که آلفای بدست آمده برابر با است . سپس در مرحله دوم پرسشنامه به صورت نهایی اجرا شد و اطلاعات بدست آمده ابتدا موردتحلیل توصیفی و استنباطی و سپس فرضیات بررسی شدند.


   عنوان صفحه
   
  فصل اول : کلیات
  مقدمه
  یب ان مسأله
  اهم تی و ضرورت مسأله
  اهداف تحققی
  فرضیات تحق قی
  تعر فی واژه ها و اصطلاحات اساسی تحق قی
  محدود تی های پژوهش
  فصل دوم : ادبیات پژوهش
  مقدمه
  تاریخچه بررسی علمی استرس
  تعاریف استرس 
  شکلهای متنوع استرس
  نظریه های استرس
  نگرش کارفرمایان نسبت به استرس
  نگرش اتحادیه ها نسبت به استرس
  نگرش NIOSH نسبت به استرس
  عوامل موثر بر استرس
  نشانه ها و علایم استرس
  استرس و بیماریها
  استرس و مساله غیبت از کار
  استرس و خشونت و زورگویی در محل کار
  استرس و عدم امنیت شغلی
  استرس و ادعای جبران خسارت و اقامه دعوی
  استرس و هزینه های آن
  www.collegeprozheh.ir هژورپ جلاک
  II
   عنوان صفحه
  استرس و رابطه آن با حقوق ، مقاومت در برابر تغیر ، اشتباهات در قضاوت و تصمیم گیری ، رضایت ،
  شکایت و جابجایی 
  استرس و عملکرد 
  استرس و نقش آزار و اذیت جنسیتی ، نظارت الکترونیکی ، فرهنگ و کار بیش از حد در ایجاد آن
  1 - استرسورهای نقش
   1-1 تعارض نقش
   تعارض نقش ، استرس و حوادث
   1-2 ابهام نقش
   جنبه های چند بعدی ابهام نقش
   ابهام نقش ، استرس و حوادث
   1-3 گرانباری نقش
   گرانباری نقش ، استرس و حوادث
   1-4 کمباری نقش
  2 - حقوق و دستمزد
  3 - ویژگیهای شغل
   3-1 آهنگ کار
   3-2 تکرار کار
  4 - آموزش
  5 - استرس و جنسیت
  حوادث 
  نظریه های حوادث 
  علت حوادث
  هزینه های حوادث محل کار 
  قوانین و دفاع از جوانان
  استرس و حوادث 
  مطالعات و تحقیقات صورت گرفته شده در داخل کشور
  مطالعات و تحقیقات خارجی 
  خلاصه و نتیجه گیری 
  www.collegeprozheh.ir هژورپ جلاک
  III
   عنوان صفحه
  فصل سوم : روش تحقیق
  مقدمه
  جامعه آماری 
  روش نمونه گیری
  حجم نمونه
  روش و ابزار گردآوری اطلاعات 
  اعتبار و روایی پرسشنامه 
  توزیع و گرآوری پرسشنامه 
  نوع و روش تحقیق 
  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 
  خلاصه 
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
  مقدمه 
  بخش اول : توصیف داده های پژوهشی
  جنسیت کارکنان
  سن کارکنان 
  شغل کارکنان
  سنوات خدمت کارکنان 
  میزان تحصیلات کارکنان 
  حقوق و دستمزد 
  دوره آموزشی پیشگیری از حوادث
  دوره های کاهش استرس یا مدیریت استرس
  توصیف نحوه ارزیابی کارکنان شرکت هواپیمایی هما از متغیرهای استرس شغلی براساس فرضیات
  پژوهشی
  بخش دوم : بررسی آماری فرضیات پژوهشی
  www.collegeprozheh.ir هژورپ جلاک
  IV
   عنوان صفحه
  فرضیه اول 
  فرضیه دوم
  فرضیه سوم
  فرضیه چهارم
  فرضیه پنجم
  فرضیه ششم
  بخش سوم : سایر یافته ها
  رابطه استرس شغلی با سن کارکنان
  رابطه استرس شغلی با سنوات خدمت کارکنان
  تفاوت استرس شغلی براساس میزان تحصیلات کارکنان
  تفاوت استرس شغلی براساس رسته شغلی کارکنان
  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
  مقدمه
  یافته های پژوهشی مربوط به فرضیات
  فرضیه اول
  فرضیه دوم
  فرضیه سوم
  فرضیه چهارم
  فرضیه پنجم
  فرضیه ششم
  نتایج مربوط به سایر یافته های پژوهشی
  پیشنهادات اجرایی
  پیشنهادات پژوهشی
  محدودیت های پژوهش
  www.collegeprozheh.ir هژورپ جلاک
  V
  فهرست جداول
  جـدول شـماره 3-1 : جـدول حجـم نمونـه
  جدول شماره 3-2 : تناظ سر شماره والات پرسشنامه با متغیرهای استرس شغلی
  جــدول شــماره 3-3 : تعــداد پرسشــنامه توزیــع شــده و جمــع آوری شــده در هــر بخــش
  جدول شماره 4-1 : شاخص های آماری مربوط به جنسیت کارکنان
  جدول شماره 4-2 : شاخص های آماری مربوط به سن کارکنان
  جدول شماره 4-3 : توزیع و درصد فراوانی کارکنان شرکت هواپیمایی هما براساس رسته شغلی
  آنها
  جدول شماره 4-4 : شاخص های آماری مربوط به سنوات خدمت کارکنان
  جدول شماره 5 - 4 : درصد و توزیع فراوانی کارکنان به تفکیک میزان تحصیلات
  جدول شماره 4-6 : درصد و توزیع فراوانی حقوق کارکنان
  جدول شماره 4-7 : درصد و توزیع فراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره
  پیشگیری از حوادث
  جدول شماره 4-8 : درصد و توزیع فراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره های
  کاهش استرس یا مدیریت استرس
  جدول شماره 4-9 : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه
  جدول شماره :4-10 نتایج آزمون t برای گروههای مستقل برای مقایسه میزان استرس بین
  واحدهای کم حادثه و پرحادثه
  جدول شماره 4-11 : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد
  مقایسه
  جدول شماره 4-12 : نتایج آزمون t برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین ویژگی نقش بین
  واحدهای کم حادثه و پرحادثه
  www.collegeprozheh.ir هژورپ جلاک
  VI
  جدول شماره 4-13 : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه
  جدول شماره 4-14 : نتایج آزمون t برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین ویژگی شغل
  بین واحدهای کم حادثه و پرحادثه .
  جدول شماره 4-15 : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه
  جدول شماره 4-16 : نتایج آزمون t برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین استرس شغلی
  بین زنان و مردان
  جدول شماره 17 - 4 : آماره های توصیفی مربوط به دو
  جدول شماره 4-18 : نتایح تحلیل واریانس دو عاملی برای دو متغیر استرس و درآمد
  جدول شماره :4-19 آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه
  جدول شماره 20 - 4 : نتایج آزمون t برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین نمره استرس
  شغلی بین کارگران و کارکنانی که دوره های آموزشی مرتبط با شغل گذرانده یا نگذرانده اند
  جدول شماره 4-21 : ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سن و استرس شغلی
  155
  جدول شماره 4-22 : ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سنوات خدمت و استرس
  شغ
  جدول شماره 4-23 : نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت استرس شغلی براساس
  تحصیلات
  جدول شماره 24 - 4 : نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت استرس شغلی براساس رسته
  شغلی کارکنان 
  جدول شماره 25 - 4 : مقایسه میانگین نمرات استرس شغلی در رسته های شغلی 8 گانه
  جدول شماره 1 - 5 : جدول رد یا تایید فرضیه های تحقیق
  www.collegeprozheh.ir هژورپ جلاک
  VII
  www.collegeprozheh.ir هژورپ جلاک
  VII
  فهرست نمودارها
  نمودار شماره 4-1 : توزیع فراوانی برحسب جنسیت کارکنان
  نمودار شماره 4-2 : توزیع فراوانی برحسب سن کارکنان
  نمودار شماره 4-3 : درصد توزیع و فراوانی کارکنان شرکت هواپیمایی هما به تفکیک رسته شغلی
  آنها
  نمودار شماره 4-4 : توزیع فراوانی بر خسب سنوات خدمت کارکنان
  نمودار شماره 4-5 : درصد و توزیع فراوانی کارکنان به تقکیک میزان تحصیلات
  نمودار شماره 4-6 : درصد توزیع و فراوانی حقوق کارکنان
  نمودار شماره 4-7 : درصد توزیع وفراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره های
  پیشگیری از حوادث
  نمودار شماره 4-8 : درصد توزیع و فراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره های
  کاهش استرس یا مدیریت استرس
  نمودار شماره 4-9 : توزیع فراوانی نمرات ابهام نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه و
  پرحادثه
  نمودار شماره 4-10 : توزیع فراوانی نمرات تعارض نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه و
  پرحادثه
  نمودار شماره11 - 4 : توزیع فراوانی نمرات گرانباری نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه و
  پرحادثه
  نمودار شماره4-12 : توزیع فراوانی نمرات کمباری نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه و
  پرحادثه
  نمودار شماره 13 - 4 : توزیع فراوانی نمرات آهنگ کار کارکنان در واحدهای کم حادثه و
  پرحادثه
  نمودار شماره 14 - 4 : توزیع فراوانی نمرات تکرار کار کارکنان در واحدهای کم حادثه و
  پرحادثه
  نمودار شماره 15 - 4 : توزیع فراوانی نمرات تنش شغلی کارکنان در واحدهای کم حادثه و
  پرحادثه


  برچسب ها: بررسی استرس شغلی دانلود رایگان پایان نامه دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی کارشناسی ارشد روانشناسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی پایان نامه استرس شغلی
 • در قالب pdf
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.