تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

فایل های دیگر این دسته

پاورپوینت”استراتژی بازاریابی درگردشگری ورزش با رویکرد مدیریت ذائقه تماشاگران “ پاورپوینت”استراتژی بازاریابی درگردشگری ورزش با رویکرد مدیریت ذائقه تماشاگران “ قیمت: 32,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی قیمت: 160,000 تومان
تحقيق، تاريخ تحليلي صدر اسلام تحقيق، تاريخ تحليلي صدر اسلام قیمت: 20,000 تومان
وسایل ضروری در سفر و طبیعت گردی وسایل ضروری در سفر و طبیعت گردی قیمت: 15,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت حمل ونقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت بابزرگترین ناوگان کارگوی جها پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت حمل ونقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت بابزرگترین ناوگان کارگوی جها قیمت: 160,000 تومان
پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت یو پی اس.رهبرجهانی در تحویل بسته های مشتریان و شاهکارمدیریت زنجیره پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت یو پی اس.رهبرجهانی در تحویل بسته های مشتریان و شاهکارمدیریت زنجیره قیمت: 140,000 تومان
پاورپوینت ،کارکنان وفادار.سرمایه استراتژیک ورمز ماندگاری سازمان ها درعصردیجیتال پاورپوینت ،کارکنان وفادار.سرمایه استراتژیک ورمز ماندگاری سازمان ها درعصردیجیتال قیمت: 48,000 تومان
پاورپوینت،استارتاپ های گردشگری،فرصت استراتژیک برای مدیران هوشمند وتوسعه پایدارکسب وکارها پاورپوینت،استارتاپ های گردشگری،فرصت استراتژیک برای مدیران هوشمند وتوسعه پایدارکسب وکارها قیمت: 35,000 تومان
پاورپوینت”زنجیره تامین نوین درکمپانی دل وپاسخ گویی به نیاز مشتریان با کمترین هزینه وبهترین تجربه خری پاورپوینت”زنجیره تامین نوین درکمپانی دل وپاسخ گویی به نیاز مشتریان با کمترین هزینه وبهترین تجربه خری قیمت: 58,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو قیمت: 120,000 تومان

تحقیق اصول خبر نویسی

تحقیق اصول خبر نویسی؛ مقدمه: از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ، آﮔﺎﻫﻰ از وﻗﺎﻳﻊ و روﻳﺪادﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آدﻣﻰ روي ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ، ﻧﻴﺎز ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ او ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻴﺎز در دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻘﺎﺷـﻰ، آﺗـﺶ و دود، و ﻛﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧـﻂ و ﻧﻮﺷـﺘﻪ و ﺗﺎﺳـﻴﺲ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻜﺘﻮ

دسته بندی: علوم انسانی » خبر نگاری

تعداد مشاهده: 585 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:160 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • مقدمه:
  از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ، آﮔﺎﻫﻰ از وﻗﺎﻳﻊ و روﻳﺪادﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آدﻣﻰ روي ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ، ﻧﻴﺎز ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ او ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻴﺎز در دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻘﺎﺷـﻰ، آﺗـﺶ و دود، و ﻛﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧـﻂ و ﻧﻮﺷـﺘﻪ و ﺗﺎﺳـﻴﺲ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻜﺘﻮب و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ (رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ) و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮔﺴـﺘﺮش ﺧﻴﺮﻛﻨﻨﺪه اﺷﻜﺎل ” ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﻰ“ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺷـﺪه اﺳﺖ.ﮔﺮﭼﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﭼﻮن آﻣﻮزﺷﻰ ، ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺳـﺮﮔﺮﻣﻰ و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻰ دارﻧـﺪ اﻣـﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮ و ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ آن را دو ﭼﻨﺪان ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ از اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر در ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آﮔﺎﻫﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ آﻧﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت و ﺧﺼﻮﺻـﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺰارش، ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ، ﻣﻘﺎﻟـﻪ و .... ﺑـﻪ ﺧﺒـﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. اﺧﺒﺎر ﻋﻠﻤﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ورزﺷﻰ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﭘﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺧﺒـﺎر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰون ﺗﺮي از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ” ﺧﺒﺮ“ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ اﻳﺠﺎب ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﻮﻳﺴﻰ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮده و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔـﺎم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وارد ﻋﺮﺻﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.  فهرست:
  مقدمه
  چه ﭼﻴﺰى ﺧﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد؟
  ارزش ﻫﺎى ﺧﺒﺮى ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟
  1- شهرت
  2- بزرﮔﻰ ﻛﺜﺮت و ﻓﺮاواﻧﻰ
  3-درﮔﻴﺮى ( اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎزﻋﻪ، ﺣﻮادث ، ﺑﺮﺧﻮرد آراء)((Confict
  ٤- ﻣﺠﺎورت((Proximity
  5-اﺳﺘﺜﻨﺎء و ﺷﮕﻔﺘﻰ (Oddity)
  6- ﺗﺎزﮔﻰ و زﻣﺎن (Timelyness)
  ٧-درﺑﺮﮔﻴﺮى((Impact
  مثال ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺧﺒﺮﻧﻮﻳﺴﻰ
  ﻛﻠﻴﺪ ﺧﺒﺮﻧﻮﻳﺴﻰ ﻛﺠﺎ ﻗﺮار دارد؟
  ﭘﺎره اى ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺒﺮ؟
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﺒﺮ
  ١- ﻋﻮاﻣﻞ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ
  ٢ -ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ
  خبر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ؟
  ارﻛﺎن ﺧﺒﺮ:
  لید (Lead)ﭼﻴﺴﺖ؟
  اﻧﻮاع ﻟﻴﺪ
   اﻟﻒ- از ﻧﻈﺮ ﺷﺮوع ﻣﻄﻠﺐ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزى ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺒﺮى
  ب- اﻧﻮاع ﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮا:
  ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻴﺪ
  مفاهیم اﺳﺎﺳﻰ در ﺧﺒﺮ:
  اﻧﻮاع ﺳﺒﻚ ﻫﺎى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺒﺮ
  سبک ﻫﺮم واروﻧﻪ:
  ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ
  ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ
  سبک ﺗﺎرﻳﺨﻰ (Chronological style)
  -ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺪ (Combination Style)
  ﺳﺒﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ Surprise ending) )
  دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺒﻚ دﻳﮕﺮ ﺧﺒﺮى
  ﺳﺒﻚ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
  ﺳﺒﻚ ﺗﺸﺮﻳﺤﻰ
  سبک دایره ای
  تیتر  و اﺟﺰاء آن :( روﺗﻴﺘﺮ- ﺗﻴﺘﺮ اﺻﻠﻰ-زﻳﺮﺗﻴﺘﺮ- ﺳﻮﺗﻴﺘﺮ)
  ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻴﺘﺮ
  ﭘﺎره اى ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﺧﺒﺮ ﻧﻮﻳﺴﻰ
  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﻳﺴﻰ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎى ﻛﻮﺗﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٢٠ ﻛﻠﻤﻪ اى
  ﻧﻮاع ﺧﺒﺮ از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از ﺳﻮژه ﻳﺎﺑﻰ در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
  عدد ﻧﻮﻳﺴﻰ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
  آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ واژه ﻫﺎ
  ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺒﺮى
  تقسیم ﺑﻨﺪى ﻣﻘﺎﻻت
  برچسب ها: اثول خبر نویسی سبک های خبر نویسی سبک ﻫﺮم واروﻧﻪ: ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ سبک ﺗﺎرﻳﺨﻰ Chronological style ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺪ Combination Style ﺳﺒﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ Surprise ending دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺒﻚ دﻳﮕﺮ ﺧﺒﺮى ﺳﺒﻚ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
 • در قالب Word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.