تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

مجموعه تست سالهاي گذشته(مجموعه تربیت بدنی)

جزوات آمادگی آزمون دکتری دروس مختلف رشته تربیت بدنی ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی

دسته بندی: علوم انسانی » تربیت بدنی

تعداد مشاهده: 2286 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 481

حجم فایل:15,921 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 •  مجموعه تست سالهاي گذشته(مجموعه تربیت بدنی)

  توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی  ویژه کنکوریها - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

  سوالات تست دروس زیر در سالهای اخیر

  زبان عمومی وتخصصی

  فیزیولوژي و تغذیه ورزش

  آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی

  حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

  رشد و یادگیري حرکتی

  حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

  مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

  پاسخنامه
  زبان عمومی و تخصصی 
  PART A: Vocabulary 
  Directions: choose the word or phrase (I), 2L or ‘$j that best completes each sequence. 
  Then mark the correct choice on your answer sheet! 
  1- A optician suggested that Churchill was wrong not in having ………… packed 
  with Hitler in 1941. 
  1) equated 2) pursued 3) featured 4) specified 
  2- An angry crowd through the gates of the president’s palace. 
  1) surged 2) triggered 3) coincided 4) approximated 
  3- The divers have begun to ………… to the surface of the water 
  1) retain 2) transmit 3) ascend 4) encounter 
  4- The Central Bink ----- in the currency market today to stabilize the exchange rate 
  1) violated 2) intervened 3) attained 4) attempted 
  5- Unemployment has resulted in the pub1ics ………… with social conditions 
  1) submission 2) fluctuation 3) discrimination 4) disenchantment

  فیزیولوژي و تغذیه ورزش 
  31ـ کار گیرندههاي مفصلی هنگام فعالیتهاي ورزشی کدام است؟
  1) احساس فشار 2) افزایش میزان تهویه 
  3) جلوگیري از آسیب عضله 4) افزایش فشار خون و ضربان قلب 
  32ـ کدام یک از تارهاي درون عضلانی، نرون حرکتی گاما را دریافت میکنند؟
   )1 دو سر تارهاي برون دوکی 2) مرکز تارهاي برون دوکی 
  3) دو سر تارهاي درون دوکی 4) مرکز تارهاي درون دوکی 
   33 ـ افزایش حالت اسیدوز در مویرگهاي عضلانی، کدام پیامد را به دنبال خواهد داشت؟
  HCO افزایش 1
  3  -
  در خون 
  2) تسهیل در اتصال اکسیژن به هموگلوبین 
  3) تسهیل در مهار مراکز تنفسی در ساقهي مغز 
  4) کاهش تنوس عضلات صاف دیوراهي مویرگی 
  34 ـ چه بخشی در CNS، اطلاعات دروندادي را از نواحی مختلف مغز دریافت کرده و آنهـا را بـراي آگـاه
  کردن قشر حرکتی از الگوهاي حرکتی مناسب ترکیب میکند؟
   1) ناحیه بروکادر زیر قشر حسی 
  2 ) هستهي دمدار عقدههاي قاعدهاي 
  3 ) هستهي قرمز عقدههاي قاعدهاي 
  4 ) نورونهاي مخروطی در قشر پیش حرکتی 

  55 ـ اگر از هر یک از نمرات یک توزیع، 10 واحد کم کنیم و حاصل را بر عدد 15 تقسیم کنیم، میـانگین ایـن  نمرات 5 خواهد شد میانگین نمرات اصلی کدام است؟

  آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی
   85 (4 30 (3 25 (2 15 (1
  X Y
   3 9
   5 6
   7 4
   F طبقات
   51-55 1
   56-60 3
   61-65 4
   66-70 3
   71-75 1
   
  56 ـ نمر هي 45 علی را در آزمون بیومکانیک در صورتی که میانگین این آزمـون 30 و انحـراف معیـار آن 10
  باشد در نظر بگیرید، نمر هي T معادل نمرهي علی چند است؟
   85 (4 65 (3 15 (2 (5/1 1
  57 ـ اگر میانگین نمرات تست آمادگی جسمانی 12 و واریانس آن 4 باشد، محمد چه نمرهاي بگیرد تا حداقل
  از حدود 84 درصد افراد نمرهي بیشتري گرفته باشد؟
   19 (8/ 4 15 (3 (4/3 2 (1 1
   58 ـ کدام عبارت صحیح است؟
   1) حمید 75 کیلوگرم است. 2) قد احمد 175 است
   3) حسین 165 سانتیمتر است. 4) وزن اکبر 85 کیلوگرم است
   59 ـ میا نهي اعداد 6 ،5 ،4 ،3 و 4، کدام است؟
   (5 4 (5/4 3 25/4 (2 (4 1
   60 ـ در یک آزمون 10 نفر نمره کامل گرفتهاند، رتبه آنها چقدر است؟
   (5/5 4 (5 3 (5/4 2 (1

  رشد و یادگیري حرکتی 
   
  91 ـ کدام عبارت در خصوص دیدگاه سیستمهاي پویا در پیدایش حرکت پایه دسترسی و چنگ زدن، صحیح
  است؟ 
  1) پیدایش چنگ زدن ودسترسی، نوعی بازتاب رشد دستگاه عصبی است
  2) حرکات ارادي براي دسترسی و چنگ زدن از طریق بینایی نیز کنترل . میشود 
  3) طول دست در حرکت پایه دسترسی و چنگ زدن تغییرات کیفی ایجاد می . کند 
  4) دسترسی هدایت شده بصري، انعکاسی از وحدت عملکرد بخشهاي تحتانی مغز است
  92 ـ کدام عبارت در خصوص مطالعاتی که روي کودکان محیطهـاي محـروم انجـام گرفتـه اسـت، صـحیح
  میباشد؟ 
  1) مهارت زیردستی، زیاد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار ندارد
  2) کودکان پرورشگاهی در حرکات خزیدن و ایستادن تأخیر ندارند
  3) کودکان پرورشگاهی در رشد حرکات جابهجایی عق . بماندگی ندارند 
  4) راه رفتن کودکان سرخ پوست آریزونایی با کودکان عادي تفاوتی ندارد
   93 ـ کدام دسته بازتابها سر را عمود و گذرگاههاي تنفسی را باز نگه میدارد؟ 
  1 ) بازتابهاي ابتدایی 2 ) بازتابهاي وضعی 
  3 ) بازتابهاي جابهجایی 4) بازتابهاي حیاتی 
   94 ـ کدام عبارت در خصوص بینظمیهاي ژنتیکی، صحیح است؟ 
  1) پسران تحت تأثیر ژن معیوب قرار . میگیرند 
  2) دختران تحت تأثیر ژن معیوب قرار . میگیرند 
  3) نشانگان دان یکی از بینظ . میهاي غالب است 
  4 ) کم خونی ناشی از کاهش گلبول قرمز نمونهاي از بی ینظم هاي مغلوب است.

  حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 
   
   111 ـ مکانیسم آسیب در انگشت شست اسکی بازان، کدام است؟ 
  1) نزدیک شدن + باز شدن 2) نزدیک شدن + بسته شدن 
  3) دور شدن + بسته شدن 4) دور شدن + باز شدن 
  112 ـ ژیمناست جوان در حین انجام حرکت تعادلی بر روي یک پا دچار درد شدید و تورم در بـالاي کشـکک
  زانو میشود. در معاینه قادر به اکستانسیون زانو نمیباشد کدام یک از موارد زیر محتمل میباشد؟ 
  1) پارگی عضله راست رانی 2) اسپرین عضله پلانتاریس 
  3) استرین عضلات همسترینگ 4) اسپرین رباط جانبی داخلی زانو 
   113 ـ در تست عارضه «شانه شناگران» کدام حرکت موجب تشدید درد میشود؟ 
  1 ) حرکت به پهلوي بازوي مصدوم و چرخش داخلی آن 
  2) حرکت به عقب بازوي مصدوم و چرخش خارجی آن 
  3) حرکت رو به جلوي بازوي مصدوم و چرخش خارجی ناگهانی آن 
  4) حرکت رو به جلوي بازوي مصدوم و چرخش داخلی ناگهانی آن 
  114 ـ به وجود آمدن تغییرات شیمیایی بعد از خون مردگی و کبودي که منجر به تبدیل آن بـه یـک تـوده ي
  سخت و غیرمتحرك میشود چه آسیبی نام دارد؟ 
   (Stress fracture) فراکچر استرس (2 Myositis ossificans)) فیکن اوسی میوزیت (1
   (Bursitis) بورسیت (4 osteochondritis)) کاندریت استئو (3

  مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی

   
   131
  ـ ارکان کمیته ملی المپیک عبارتند از مجمع عمومی، .............. . 
  1)
  هیأت اجرایی، دبیرخانه کل، کمیته تدارکاتی 
  2)
  هیأت اجرایی، آکادي ملی المپیک و پارالمپیک، خزانهدار 
  3)
  هیأت رئیسه، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، خزانهدار 
  4)
  هیأت رئیسه، دبیرخانه کل و خزانهدار 
  132
  ـ اگر یک سازمان ورزشی بخواهد وسایل و لوازم ورزشی اضافی خود را بفروشد، از کـدام روش متـداول
  استفاده میکند؟ 
  1)
  مناقصه 2) مزایده 3) ترك مزایده 4 ) ترك مناقصه
   133
  ـ مدیران کل تربیت بدنی استانها در کدام سطوح مدیریت ورزش کشور قرار میگیرند؟ 
  1)
  میانی 2) فوقانی 3) عملیاتی 4) خط مقدم 
   134
  ـ صدور بخشنامهي تنظیم بودجه برعهدهي کدام نهاد است؟ 
  1 )
  قوهي مجریه 2 ) قوهي قضاییه 3) شوراي اقتصاد 4) قوه مقننه 
  135
  ـ در مراسم رژه افتتاحیه یونیور سیادهاي جهانی دانشجویان، ترتیب رژه کاروان ورزشی کشور میزبـان
  چگونه است؟ 
  1)
  در صفوف میانی 2) به ترتیب حروف الفبا و نام کشور میزبان 
  3)
  اولین تیم صفوف رژه 4 ) آخرین تیم صفوف رژه
  برچسب ها: دانلود مجموعه تست سالهاي گذشته(مجموعه تربیت بدنی) دانلود مجموعه تست سالهاي گذشته دانلود مجموعه تست سالهاي گذشته مجموعه تربیت بدنی کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت فروشگاه فایل همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافر
 • Pdfنوع فایل:
  سایز: 15.5mb
  تعداد صفحه:481
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.