تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام برای کنکوریها همراه با پاسخنامه این محصول در 108 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

دسته بندی: فنی و مهندسی » دام و طیور

تعداد مشاهده: 3115 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 108

حجم فایل:1,570 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 •  مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

  توضیحات محصول

  مجموعه تست برای کنکوریها همراه با پاسخنامه

  "زبان عمومی و تخصصی

  "بیو شیمی

  " تغذیه دام

  "پرورش دام

  "فیزیولوژي و آناتومی دام

  "ژنتیک"

  آزمون شمارة یک 
  زبان عمومی 
  Part A : 
  Directions : In questions 1-10 , esch item consists of an incomplete sentence . 
  Below the sentence are four choices , marked ( 1 ) , ( 3 ) , and ( 4 ) . 
  You should find the one choice which best completes the sentence . 
  Mark your choice on the answer sheet . 
  1- I am looking for the office where they keep things that people ……….. in 
  the station or on the train . 
  1- miss 2- loose
  3- have lost 3- have missed
  2- She ………. The place . 
  1- had trouble find 2- had trouble finding
  3- was in trouble to find 4- was in trouble finding
  3- We all had our pictures ………… . 
  1- take 2- taken
  3- pick 4- picked
  4- You'll probably have to fill ……… an application form
  1- in 2- diwn
  3- from 4- through
  5 – Despite what the critics said about the play the ….. in the theater last 
  night seemed to enjoy it . 
  1- readers 2- spectators
  3- viewers 4- audience? «6» مجموعه علوم دامی 
   
  6 - If you ……… an object to someone , you give it to him . 
  1- pass 2- take
  3- show 4- send
  7 - you cant …….. on the train arriving on time . 
  1- depend 2- rely
  3- reply 4- demand
  8 – If you want to stop your car , you have to put your foot on the …….. 
  pedal . 
  1- gas 2- clutch
  3- brake 4- accelerator
  9 - If you're overweight , you have to put your foot on the …… pedal . 
  1- diet 2- regime
  3- cure 4- holiday
  10 - I ……… some old family photographs while I was looking through some 
  boxes in the cellar . 
  1- came around 2- came up
  3- came to 4- came across .

  0- سنگینترین نژاد گوسفندي کدام است؟
  1)آواسی 2)مارش 3)لینکلن 4)لیستر
  151- در منترل کیفیت حرکت Circular در اثر کدام علت است؟
  1)نواقص ژنتیکی 2)شوك حرارتی
  3)کهنه بودن اسپرم 4)استریل نبودن شرایط نگهداري
  152- پس از استفاده از زرده تخم مرغ در انجماد اسپرم چنددرصد گلیسرول لازم است؟
   %7(4 %11(3 %2(2 %0(1
  153- در صورت استفاده از چه مادهاي به بافر در انجماد اسپرم نیازي نیست؟
  1)فروکتوز 2)لاکتوز 3)زرده تخم مرغ 4)گلیسرول
  154- با کدام روش Leve-dead ration اندازهگیري میشود؟
  1)تعیین درصد اسپرم نابهنجار 2)تعیین توان تحرك
  3)تعیین درصد اسپرم پیشرو 4)رنگ آمیزي
  155- هورمون MIS توسط ......... تولید و موجب ......... میشود.
  1)سرتولی ـ کنترل تستوسترون 2)سرتولی ـ ورود بیضهها به اسکروتوم
  3)لایدیگ ـ کنترل تستوسترون 4)لایدیگ ـ ورود بیضهها به اسکروتوم
  156- سرعت توید استپرم تحت کنترل......... میباشد.
   3 و 2(4 تستوسترون(3 FSH(2 ICSH(1
  Sertoli cells -157 کدامیک از اعمال را انجام نمیدهد؟
   ABP تولید(2 inhibin تولید(1
  3)تولید 4 MIF)تبدیل استروژن به آندروژن
  1- در یک طرح مربع لاتین 3*3، تعداد مربع لاتین استاندارد برابرر است با
   18 (4 9 (3 12 (2 15 (1
  32- فرمول مجموع مربعات خطا در طرح LS کدام است؟ 

  33- درجه آزادي طرح مزبع لاتین مکرر برابر است با
  L(r-1) (1
  2
   L(r-1)(r-2)+(L-1)(r-1) (2 -(r-1)
  df (3 کل منهاي بقیه dfها 4) همه موارد 
  35- تعداد اثرات تیمار در آزمایشات فاکتوریل بستگی دارد به ...... 
  1) تعداد فاکتورها 2) تعداد سطح فاکتورها 
  3) هم تعداد فاکتور و هم تعداد سطوح 4) نوع آزمایش فاکتوریل 
  36- فرمول محاسبه اثر اصلی A در آزمایشات فاکتوریل کدام است؟ 
  [( ) ( )] (1
  2
  1
  a2b2 - a1b2 + a2b1 - a1b1
  [( ) ( )] (2 
  2
  1
  a2b2 - a1b1 + a1b2 - a1b1
   
  [( ) ( )] (3
  2
  1
  2 2 1 2 2 1 1 1
  [( ( ) ( )] (4 a b - a b - a b - a b
  2
  1
  2 2 2 1 1 2 1 1
   a b - a b - a b - a b
  37- مدل ریاضی طرح بلوك در ازمایشات فاکتوریل کدام است؟ 
   (1 Xikl k l kl ikl = m +a + b + (ab ) + e
   (2 Xikl k i l kl ikl = m +a -d + b + (ab ) + e
   (3 Xikl ikl = m +a + b + e
   (4 Xikl i i + k + l + kl + ii¢kl = m + d +d ¢ a b (ab ) e
  1
   
  39- میانگین چهار مشاهده در یک طرح از یک متغیر تصادفی برابر 40 و خطاي معیار آن 5 است. ضریب
  تغییرات را محاسبه کنید
   10 (4 12/5 (3 25 (2 2/5 (1
  40- در یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار مجموع مشاهدات تیمار شاهد برابر 3 و مجموع
  مشاهدات سایر تیمارها برابر 6 است. مجموع مربعات مقایسه میانگین بین تیمار شاهد و سایر تیمارها برابر
  است با:  2/7 (4         0/9 (3          0/13  (2            0/1    (1

  1- سیکل کوري موجب کدامیک میشود؟
  1)تبدیل آلانین به گلیکوژن 2)گلوکز کبدي به آلانین
  3)گلیکوژن کبد به گلوکز خون 4)گلیکوژن عضله به گلوکوز خون
  82- در ساخته شدن گلوکوز از آلانین کدام آنزیم نقش ندارد؟
  1)فسفوفروکتوکیناز 2)گلوکز ـ6ـ فسفات
  3)پیروات کربوکسیداز 4)فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز
  83- کاتابولیسم هم در کدام اندامک رخ میدهد؟
  1)شبکه آندوپلاسمی ـ کلیه 2)شبکه آندوپلاسمی ـ کبد
  3)لیزوزوم ـ طحال 4)لیزوزوم ـ کلیه و کبد
  84- علت بیماري شربت افرا چیست؟
  1)اشکال در متابولیسم سیستین 2)کمبود آلفاکتو اسید کربوکسیلاز
  3)اشکال در آنزیم فنیل آلانین کربوکسیلاز 4)تجمع اسید اوریک در مفاصل
  85- محل ترکیب اورنی تین و کربامیل فسفات در چرخه اوره کدام است؟
  1)سیتوزول 2)غشاء میتوکندري 3)هسته 4)ماتریکس
  86- کدام آنزیم در TCA و گلوکونئوژنز مشترك است؟
  1)مالات دهید روژناز 2)پیروات کربوکسیلاز
  3)سیترات سنتاز 4)ایزوسیترات دهیدروژناز
  87- مهار آلوستریک آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز توسط کدام صورت میگیرد؟
   آلفاکتوگلوتارات(4 NADH(3 CO2
  1- تبدیل کاروتن به ویتامین A در ......... رخ میدهد.
  1)کبد 2)کلیه 3)مخاط روده 4)طحال

  تغذیه دام 
  91- منشاء وزن پائین (RunT) در بچه خوکهاي حاصل از یک زایش کدام است؟
  1- کمبود مواد معدنی 
  2- کمبود ویتامین
  3- تقسیم نابرابر جفت
  4- تنش حرارتی
  92- کدام اسید آمینه در جیره طیور تخمگذار غیر ضروري است؟
  1- سرین 
  2- لیزین
  3- متیونین
  4- آرژنین
  93-در محاسبۀ لیزین قابل دسترس جیره ضریب مقدار وزن بدن چند است؟
  0/9 -4 6/25 -3 60 -2 9/5 -1
  94- در فرمول محاسبۀ UDP کدامیک مورد استفاده قرار میگیرد؟
   ERPD -4 ADIN -3 PDI -2 CPFD -1
  95-کدام اسید آمینه در غلظت بالا سمی است؟
   Trp -4 ILu -3 Lys -2 Met -1
  پرورش دام
  120- در محاسبه TDN جیرة گاو شیري ضریب مقدار چربی قابل هضم چقدر است؟
  1 -4 2/25 -3 3 -2 6/25 -1
  121- انرژي جیرة گاو شیري هنگام نگهداري در مرتع نسبت به نگهداري در جایگاه چند درصـد افـزایش
  مییابد؟
   %70 تا 60 -1
  % 20 تا 10 -2
  درصد 100 تا 25 -3
  %40 تا 20 -4
  122- مقدار فیبر خام در جیره گاو شیري حداقل چند درصد است؟
  15-10 -4 30-32 -3 17-18 -2 18-19 -1
  123- کدام یک از مواد زیر در جیرة گاو شیري بکار نمیرود؟
  1- اوره 
  2- محصولات فسفات آمونیوم
  3-  آمونیاکی
  4- بیروت
  124- حد مجاز مقدار TDS در گاو چقدر است؟
  20000 -4 25000 -3 30000 -2 10000 -1
  125- کدامیک از مواد زیر موجب افزایش چربی شیر میشوند؟
  1- موننسین 
  2- پنی سیلین
  3- بنتونیت
  4- هیدروکسی متیونین

  فیزیولوژي و آناتومی دام :
  150- ادراك کدامیک از حیوانات زیر تیره رنگ است؟
  1- خوك 2- اسب 3- گاو 4- گوسفند
  151- ادرار در کدام ناحیه اسیدي میشود؟
   DCT -2 PCT -1
  3- لوله هنله 4- لوله هاي ادرارگیر 
  152- تنظیم مقدار آب ادرار تحت کنترل کدام بخش است؟
   DCT -2 PCT -1
  3- هنله 4- لوله هاي ادرار گیر 
  153- در کدامیک از حیوانات زیر لولۀ هنلۀ ادرار دیده میشود؟
   Beaver -4 سگ -3 اسب -2 پرندگان -1
  154- کدام اندام داراي رگهاي لمفاوي نمیباشد؟
  1- طحال 2- کبد 3- کلیه 4- قلب
  155- سیاهرگ جگوجار درونی در کدامیک وجود دارد؟
  1- گاو 2- اسب 3- خوك 4- گوسفند
  156- پلاسمین چیست؟
  1- پروتئینی در پلاسما براي انتقال مواد 
  2- از فاکتورهاي لخته کنندة خون
  3- آنزیم تجزیه کنندة فیبرین
  4- موجب فشرده کردن لخته میشود 
  برچسب ها: دانلود مجموعه تست کنکور رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دانلود مجموعه تست کنکور رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دانلود مجموعه تست کنکور رشته دامپروری گرایش تغذیه دام کاتابولیسم لیزوزوم بیو شیمی تغذیه دام پرورش دام فیزیول
 • نوع فایل:Pdf
  سایز: 1.53mb
  تعداد صفحه:108
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.