آمار بازدیدکنندگان پایان نامه فایروال های برنامه های تحت وب (WAF)

پایان نامه فایروال های برنامه های تحت وب (WAF)

پایان نانمه فایروال های برنامه های تحت وب (WAF)؛ چکیده: تمام برنامه های کاربردی تحت وب که در سال های اخیر رشد بسیاری داشته اند، مورد هدف حمله هکرها واقع شده اند. هکرها از روش-هایی استفاده می کنند که به طور خاص با هدف بهره برداری از نقاط ضعف نرم افزارهای کاربردی تحت وب طراحی می شوند و این حمله ها ت

دسته بندی: فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده: 126 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 163

حجم فایل:795 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکیده:
  تمام برنامه های کاربردی تحت وب که در سال های اخیر رشد بسیاری داشته اند، مورد هدف حمله هکرها واقع شده اند. هکرها از روش-هایی استفاده می کنند که به طور خاص با هدف بهره برداری از نقاط ضعف نرم افزارهای کاربردی تحت وب طراحی می شوند و این حمله ها توسط سیستم های امنیتی سنتی IT مانند فایروال های شبکه یا سیستم های IDS/IPS با دقت کافی قابل تشخیص نیستند. این ابزارها توسط OWASP توسعه داده شده و برای افرادی که در بخش امنیتی برای توسعه و بهره برداری ایمن از یک برنامه کاربردی تحت وب فعالیت می کنند، مناسب می باشند. یکی از این نوع ابزارها، ابزاری به نام Web Application Firewalls است، (که ممکن است با نام های Web Application Shields یا Web Application Security Filters نیز خوانده شود) که برای محافظت در مقابل حمله های صورت گرفته، به ویژه برای برنامه های کاربردی تحت وب مورد استفاده قرار می گیرد.


  فهرست:
  فصل اول مقدمه
  1-1 مقدمه
  1-2 مقدمه ای بر Firewall
  1-3 انواع فایروال
  1-4 موقعیت یابی برای فایروال
  1-5 ویژگی ها و معایب IPSها
  1-6 بررسی عوامل نیاز ما به WAF
  1-7 معرفی فایروال های مجهز و مدرن (SMARTWAF)
  1-7-1 عملکرد SmartWAF
  1-7-2 مدیریت SmartWAF
  1-8 معیار ارزیابی برنامه فایروال
  1-8-1 WAFEC1.0 (عرضه شده)
  1-8-2 WAFEC2.0 (در دست اقدام)
  فصل دوم: فایروال های برنامه های تحت وب
  2-1 مقدمه
  2-2 تعریف واژه WAF- فایروال برنامه های تحت وب
  2-3 ویژگی های برنامه های کاربردی وب نسبت به امنیت این برنامه ها
  2-3-1 جنبه های سطح عالی در درون سازمان
  2-3-2 جنبه های فنی هر یک از برنامه های تحت وب شرکت های خصوصی
  2-4 مروری بر ویژگی های فایروال برنامه کاربردی وب (WAF)
  2-4-1 چه مواقعی WAFها برای امنیت برنامه های تحت وب مناسب هستند؟
  2-4-2 نمونه ای از مکانیزم های امنیتی WAFها با استفاده از اسیب پذیری های خاص
  2-5 بررسی اجمالی مزایا و خطرات ناشی از فایروال های برنامه های تحت وب
  2-5-1 مزیت اصلی WAFها
  2-5-2 مزایای اضافی WAFها (وابسته به عملکرد واقعی محصولات)
  2-6 امنیت در مقابل OWASP TOP10 - مقایسه WAFها و روش های دیگر
  2-7 معیارهای تصمیم گیری برای استفاده و یا عدم استفاده از WAF
  2-7-1 معیارهای گسترده سازمانی
  2-7-2 ضوابط مربوط به یک برنامه تحت وب
  2-7-3 ارزیابی
  2-7-4 در نظر گرفتن جنبه های مالی
  2-8 بهترین شیوه برای معرفی و عملکرد WAF
  2-8-1 جنبه های موجود در زیرساخت های وب
  2-8-1-1 زیرساخت های مرکزی و یا غیر مرکزی -تغییرات قابل پیش بینی
  2-8-1-2 معیار کارایی
  2-8-2 جنبه های سازمانی
  2-8-2-1 منطبق با سیاست های امنیتی موجود
  2-8-2-2 مدیر برنامه های تحت وب
  2-8-3 روال های تکراری پیاده سازی (از امنیت اولیه تا حفاظت کامل)
  فصل سوم: اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی تحت وب
  3-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ
  3-2 روﻳﻜﺮد
  3-3 ﺳﻄﻮح وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی
  3-3-1 ﺳﻄﺢ 1- وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر
  3-3-1-1 ﺳﻄﺢ ‪1A- ﭘﻮﻳﺶ ﭘﻮﻳﺎ (وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﺰﻳﻲ)
  3-3-1-2 ﺳﻄﺢ‪ 1B- ﭘﻮﻳﺶ ﻛﺪ ﻣﻨﺒﻊ (وارﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﺰﻳﻲ)
  3-3-2 ﺳﻄﺢ 2- وارﺳﻲ دﺳﺘﻲ
  3-3-2-1 ﺳﻄﺢ ‪ 2A- ازﻣﻮن اﻣﻨﻴﺖ (وارﺳﻲ دﺳﺘﻲ ﺟﺰئی)
  3-3-3 ﺳﻄﺢ 3 – وارﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ
  3-3-4 ﺳﻄﺢ 4 – وارﺳﻲ داﺧﻠﻲ
  3-4 ﺟﺰﺋﻴﺎت وارﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ
  3-4-2 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ
  3-4-4 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﻲ
  3-4-5 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ
  3-4-6 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﻛﺪﮔﺬاری ﺧﺮوﺟﻲ
  3-4-7 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ رﻣﺰﻧﮕﺎری
  3-4-8 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﺛﺒﺖ وﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎ
  3-4-9 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ دادهﻫﺎ
  3-4-10 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
  3-4-11 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ HTTP
  3-4-12 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی اﻣﻨﻴﺘﻲ
  3-4-13 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻛﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب
  3-4-14 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وارﺳﻲ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻲ
  3-5 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮔﺰارش وارﺳﻲ
  فصل چهارم: اﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت SQL Injection
  4-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ
  4-2 ﺣﻤﻠﻪی ﺗﺰرﻳﻖ SQL
  4-3 ﻣﺪلﺳﺎزی ﺧﻄﺮ
  4-4 ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ
  4-5 ازﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ SQL
  4-5-1 ازﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ‪ SQL اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  4-6 ﺗﺰرﻳﻖ روالﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه
  4-7 ﺗﺰرﻳﻖ‪ SQL ﻛﻮر
  4-8 اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری از RDBMS
  4-9 ﺣﻤﻠﻪی Timing
  4-10 روش‌های مقابله با حملات SQL Injection
  فصل پنجم: اﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت XSS
  5-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ
  5-2 تشریح حملات XSS
  5-3 روشﻫﺎی امنیتی
  5-3-1 راه ﺣﻞ ﻛﺪﮔﺬاری
  5-3-2 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎ
  5-3-3 ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎی ‪ HTML و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ
  5-3-4 روﻳﻜﺮد Exclusion
  5-4 راه های مقابله با حملات XSS
  5-5 بهره برداری
  فصل ششم: مدیریت نشست
  6-1 مقدمه
  6-2 ملاحظات امنیتی و اقدامات متقابل
  6-3 به کارگیری رمزنگاری در تمامی مبادلات
  6-3-1 پیاده سازی HTTPOnly در زبان های برنامه نویسی
  6-3-2 پشتیبانی مرورگرهای مختلف از HTTPOnly
  6-4 تنها ذخیره شناسه نشست درسمت کلاینت
  6-5 پیاده سازی فیلترینگ پارامتر Referrer متد GET
  6-6 شناسایی و بررسی کاربر برای جلوگیری از حمله ربودن نشست
  6-7 انقضای نشست در صورت عدم فعالیت
  6-8 شناسه نشست را قابل مشاهده قرار ندهید
  6-9 انتخاب شناسه نشست مناسب
  6-10 جلوگیری از اسیب پذیری XSS
  6-11 اجبار در ایجاد شناسه نشست سمت سرور
  فصل هفتم: نتیجه گیری و ارزیابی
  7-1 نتیجه گیری و ارزیابی
  فهرست منابع  برچسب ها: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻨﻴﺖ مدیریت نشست ‪WAF OWASP SQL Injection XSS فایروال های برنامه های تحت وب پایان نامه فایروال فایروال های تحت وب فایروال تحت وب تحت وب پروژه فایروال تحت وب اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی تحت وب آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت SQL
 • در قالب Word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.