آمار بازدیدکنندگان تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان

تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان

پایان نامه‎ کارشناسی ارشد رشته مديريت دولتي گرايش منابع انساني، چکیده: در زمان معاصر که بد گمانی و سوء ظن بر روحیه ی بیشتر مدیران و کارکنان حاکم است، متأسفانه، تعداد کمی از سازمانها می توانند به کیفیت مطلوب تیمی، همکاری و اعتماد در فرهنگ هایشان ببالند. مدیران برای ساختن و تقویت اعتماد بین دو یا ...

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 1261 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 223

حجم فایل:1,075 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکیده:
  در زمان معاصر که بد گمانی و سوء ظن بر روحیه ی بیشتر مدیران و کارکنان حاکم است، متأسفانه، تعداد کمی از سازمانها می توانند به کیفیت مطلوب تیمی، همکاری و اعتماد در فرهنگ هایشان ببالند. مدیران برای ساختن و تقویت اعتماد بین دو یا چند بخش، باید بدانند که چگونه افراد  اعتماد افراد دیگر، گروه یا سازمان را تجربه و درک می کنند. این تحقیق پیرامون بررسی رابطه اعتماد فردی و تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان تحقیقات آموزش و ترویج استان همدان صورت گرفته است. بر این اساس یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. از بعد میدانی، جمع¬آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و به منظور  اعتماد به ابزار سنجش ، روایی محتوایی پرسشنامه ها و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ (به ترتیب اعتماد فردی و تیمی و تعهد، 0/72=α و عملکرد0/90=α) مورد تأیید قرار گرفت. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – همبستگی و جامعه آماری 205 نفر می باشند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های رگرسیون لجستیک ، دو جمله¬ای، کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که در این تحقیق بین اعتماد تیمی و فردی و تعهد بر عملکرد کارکنان  تحقیقات آموزش و ترویج استان همدان رابطه مثبت وجود ندارد.
  کلید واژه‎ها: اعتماد فرد، اعتماد تیمی، تعهد کار کنان، عملکرد کارکنان

  فهرست مطالب:
  چکیده
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1 مقدمه    
  1-2 بیان مساله   
  1-3 اهمیت وضرورت تحقیق   
  1-4 اهداف تحقیق   
  1-4-1 هدف اصلی تحقیق   
  1-4-2 اهداف فرعی تحقیق   
  1-5 پرسشهای تحقیق   
  1-5-1 پرسش اصلی تحقیق   
  1-5-2 پرسشهای فرعی تحقیق   
  1-6 متغییرها   
  1-7 فرضیه های تحقیق   
  1-7-1 فرضیه های اصلی   
  1-7-2 فرضه های فرعی   
  1-8 تعاریف و مفاهیم   
  1-8-1 تعاریف و مفاهیم و واژه های عملیاتی   
  1-8-2 تعاریف مفهومی و عملیاتی اعتماد    
  1-8-3 تعاریف مفهومی و عملیاتی تیم     
  1-8-4 تعاریف مفهومی و عملیاتی تعهد    
  1-8-5 تعاریف مفهومی و عملیاتی گروه    
  1-8-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی عملکرد    
  1-9 مدل تحقیق    
  فصل دوم: پیشینه تحقیق
  2-1- مقدمه    
  2-2- بخش اول: اعتماد    
  2-2-1 تعاریف اعتماد    
  2-2-2- اعتماد از دیدگاه فلسفه    
  2-2-3 اعتماد از دیدگاه تکاملی    
  2-2-4 اعتماد از دیدگاه روان شناسی اجتماعی    
  2-2-5 مدلهای اعتماد    
  2-2-6 افسانه های اعتماد      
  2-2-7 کارکرد اعتماد    
  2-2-8 اعتماد کارکرد دو عامل است : شخصیت و صلاحیت    
  2-2-9 پنج موج اعتماد    
  2-2-9-1  اعتماد به خود    
  2-2-9-2 شرافت چیست؟    
  2-2-9-3 نیت    
  2-2-9-4 توانمندی ها    
  2-2-9-5 نتایج    
  2-2-10 اعتماد در رابطه    
  2-2-10-1 صاف و پوست کنده حرف زدن    
  2-2-10-2 نشان دادن احترام    
  2-2-10-3 خلق شفافیت    
  2-2-10-4 جبران اشتباهات    
  2-2-10-5 نشان دادن وفاداری    
  2-2-10-6 بهتر شدن    
  2-2-10-7  مواجهه با واقعیت    
  2-2-10-8 توضیح انتظارات     
  2-2-10-9  جواب گویی در مقابل اعمال خود    
  2-2-10-10 اول گوش کن    
  2-2-10-11 پای بندی به تعهد    
  2-2-10-12 تقدیم اعتماد    
  2-2-11 ابعاد اعتماد    
  2-2-11-1 صداقت    
  2-2-11-2 شایستگی    
  2-2-11-3 ثبات     
  2-2-11-4 وفاداری     
  2-2-11-5 رک و راست بودن    
  2-2-12 انواع اعتماد در سازمان    
  2-2-12-1 اعتماد مبتنی بر بازدارندگی    
  2-2-12-2 اعتماد مبتنی بر آگاهی    
  2-2-12-3 اعتماد مبتنی بر شناسایی    
  2-2-13 مدل و چارچوب تئوریکی بحث اعتماد    
  2-2-13-1 مدل اعتماد ازدیدگاه مارتینز     
  2-2-13-2 جنبه های شخصی اعتماد    
  2-2-14 جنبه های مدیریتی اعتماد    
  2-2-15 ترکیب جنبه های شخصی و مدیریتی در اعتماد    
  2-2-15 مدل مبتنی بر ارزش ها ، نگرش ها و حالات    
  2-2-16 ارزش ها و نقش آنها در اعتماد    
  2-2-16-1 تعریف ارزش    
  2-2-16-2 سیستم ارزش    
  2-2-16-3 چگونگی تاثیر ارزش‎ها بر اعتماد     
  2-2-17 نگرش ها    
  2-2-17-1 تعریف نگرش    
  2-2-17-2 ارتباط نگرش و اعتماد در زمینة سازمانی    
  2-2-18 حالات و احساسات    
  2-2-18-1 توصیف حالات و احساسات    
  2-2-18-2 دلایل اصلی نقش حالات و احساسات در تجربة اعتماد    
  2-2-18-3 عام و خاص یودن حالات و احساسات    
  2-2-19 ارتباط ارزش‎ها، نگرش‎ها و حالات    
  2-2-20 اعتماد سازی    
  2-2-20-1 فرهنگ‎سازی    
  2-2-20-2 رهبری    
  2-2-20-3 ایجاد ارتباطات    
  2-2-21 شیوه‎های اعتماد سازی    
  بخش دوم: اعتماد تیمی
  2-3 تیم چیست ؟    
  2-3-1 تعاریف و مفاهیم تیم    
  2-3-2 عوامل حیاتی در موفقیت تیم    
  2-3-3 مراحل شکل گیری تیم های کاری    
  2-3-3-1  شکل گیری    
  2-3-3-2 طوفان زایی    
  2-3-3-3 هنجار سازی    
  2-3-3-4 عمل انجام پذیری    
  2-3-3-5  مشخصات تیم های مؤثر    
  بخش سوم: تعهد
  2-4 تعاریف و مفاهیم تعهد    
  2-4-1 انواع تعهد    
  2-4-2 انواع تعهد سازمانی    
  2-4-3 ابعاد تعهد    
  2-4-4  اجزاء تعهد    
  2-4-5 مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    
  2-4-6 مطالعه مودی و همکاران    
  2-4-7 مطالعه کری و همکاران    
  2-4-8 مطالعات آلن و می یر    
  2-4-9 دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی    
  2-4-9-1 دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی    
  2-4-10 دیدگاه بکر و بیلینگس    
  2-4-11 الگوی تک بعدی تعهد سازمانی    
  2-4-12 الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی    
  2-4-12-1 مدل اریلی و چتمن     
  2-4-12-2 مدل آنجل و پری    
  2-4-12-3  مدل سه بخشی می یر و آلن    
  2-4-12-4  مدل مایر و شورمن    
  2-4-12-5  مدل پنلی و گولد    
  2-4-12-6 سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی    
  بخش چهارم : عملکرد
  2-5 عملکرد شغلی    
  2-5-1 مفهوم عملکرد    
  2-5-2 عملکرد و بهره وری    
  2-5-3 ابعاد عملکرد شغلی    
  2-5-4 عوامل کلیدی در عملکرد شغلی    
  2-5-5 رابطه میان عملکرد، پاداش و رضایت   
  2-5-6 هدف و عملکرد    
  2-5-7 اثرات عملکرد و تبعات آن   
  2-5-8 مدیریت عملکرد   
  2-5-9 اندازه گیری عملکرد     
  2-5-10 هدف ارزیابی عملکرد    
  2-5-11 مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد    
  2-5-12 منابع مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد شغلی    
  2-5-12-1 اطلاعات عینی مربوط به تولید    
  2-5-12-2 اطلاعات مربوط به سوابق کارکنان    
  2-5-13 نظریه های ارزشیابی عملکرد    
  2-5-13-1 دسته اول : نظریه ارزشیابی مستقیم عملکرد    
  2-5-13-2 دسته دوم : ارزشیابی مشخصات فردی    
  2-5-13-3- دسته سوم : ارزیابی فرایند یا نحوه انجام کار    
  2-5-14 چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند ؟    
  2-5-14-1 بازخورد 360 درجه ای    
  2-5-15 فنون و روش های ارزیابی    
  2-5-15-1 روش مقیاسی    
  2-5-15-2 روش درجه بندی    
  2-5-15-3 روش توزیع اجباری    
  2-5-15-4 روش انتخاب اجباری    
  2-5-15-5 روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف    
  2-5-15-6 روش رویدادهای سرنوشت ساز    
  2-5-15-7 ممیزی (ارزشیابی) مدیریت      
  2-5-16 خطاها و مسائل بالقوه ارزشیابی عملکرد    
  2-5-16-1 خطای زمان رویداد     
  2-5-16-2 شاخص منحصر به فرد    
  2-5-16-3 خطای گرایش مرکزی    
  2-5-16-4 خطای مربوط به آسان گیری یا سخت گیری    
  2-5-16-5 خطای هاله ای    
  2-5-16-6 تعصبات شخص ارزیاب    
  2-5-16-7 خطای شبیه سازی    
  2-5-16-8 خطای مقابله     
  2-5-17 کارکنان در چه فواصل زمانی باید ارزشیابی شوند؟    
  2-5-18 آگاه کردن کارکنان از نتایج ارزیابی عملکرد شغلی    
  2-5-19 تاریخچه سازمان تحقیقات آموزش وترویج    
  2-5-20 شرح وظايف و اهداف  سازمان    
  2-5-21 سابقه تحقیق    
  2-6 بخش پنجم : پیشینه تحقیق    
  2-6-1 پیشینه تحقیق در ایران    
  2-6-3 مدل مفهومی تحقیق    
  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1 مقدمه   
  3-2 روش تحقيق   
  3-3 جامعه آماري   
  3-4 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه    
  3-5 ابزار گردآوري اطلاعات    
  3-6 پايايي و روايي ابزار اندازه گيري    
  3-7 روش آماري مورد استفاده    
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1 مقدمه    
  4-2 آمار توصیفی    
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1 مقدمه    
  5-2 تفسیر نتایج    
  5-2-1 نتایج مربوط به مشخصات پاسخگویان    
  5-2-2 نتایج مربوط به فرضیه های تحقیق    
  5-2-3 یافته های جانبی تحقیق    
  5-2-4 نتیجه گیری    
  3-5 پیشنهادها    
  5-3-1 پیشنهادها به سازمان    
  5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    
  5-4 محدودیت های تحقیق    
  فهرست منابع و مآخذ    
  پیوست ها
  چکیده لاتین
  فهرست جدول ها
  فهرست نمودارها
  فهرست شکل‌ها

  برچسب ها: پایان نامه اعتماد فردی پایان نامه اعتماد تیمی پایان نامه تعهد کارکنان پایان نامه عملکرد کارکنان پایان نامه مدیریت دولتی پایان نامه منابع انسانی تعهد بر عملکرد کارکنان اعتماد فردی اعتماد تیمی تعهد کارکنان عملکرد کارکنان
 • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های مدیریت
 • در قالب فایل word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.