آمار بازدیدکنندگان بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر روي خصوصيات فيزيولوژيكي رشد و نمو ذرت

بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر روي خصوصيات فيزيولوژيكي رشد و نمو ذرت

پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت، چکیده: به منظور بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر خصوصيات فيزيولوژيكي رشد و نمو ذرت دانه اي (zea mays L.) رقم (S.C704)، در منطقه عسگرآباد نهاوند آزمايشي بصورت كرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرارمورد بررسي قرار ..

دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت

تعداد مشاهده: 1418 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 149

حجم فایل:9,465 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکیده:
  به منظور بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر خصوصيات فيزيولوژيكي رشد و نمو ذرت دانه اي  (zea mays L.) رقم (S.C704)، در منطقه عسگرآباد نهاوند آزمايشي بصورت كرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرارمورد بررسي قرار گرفت در اين آزمايش تاريخ كاشت به عنوان عامل اصلي در سه سطح 27 فروردين،13 ارديبهشت و30 ارديبهشت  و تراكم با رعايت فاصله بين رديف كاشت 75 سانتي متر به عنوان عامل فرعي در 4 سطح 16 سانتي متر روي خط كشت (83000بوته در هكتار)، 14سانتي متر روي خط كاشت (95000بوته در هكتار)، 12 سانتي مترروي خط كاشت (111000بوته در هكتار) و 10 سانتي متر روي خط كاشت (133000بوته در هكتار) در نظر گرفته شدند. صفات، طول ساقه، قطر ساقه، سطح برگ تك بوته، سطح برگ يك متر، ارتفاع بلال از زمين، خشك ساقه، خشك برگ، خشك كاكل، طول بلال، قطر بلال، قطر چوب بلال، وزن چوب بلال، رديف دانه در بلال، دانه در رديف، گرم دانه در بلال، وزن 100دانه، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك تك ساقه، عملكرد بيولوژيك در هكتار و شاخص برداشت (HI)، اندازه گيري شد. جدول تجزيه واريانس داده ها نشان داد كه بجز صفات ارتفاع بلال از زمين، رديف دانه در بلال، قطر چوب بلال، وزن چوب بلال بقيه صفات در تاريخ كاشت معني دار شدند و عكس العمل مثبتي نسبت به كاشت اول فصل از خود نشان دادند. بجز صفات عملكرد، طول ساقه، ارتفاع بلال از زمين و شاخص برداشت بقيه صفات در تراكم معني دار شدند و به كاهش تراكم عكس العمل مثبتي نشان دادند و در اثرات متقابل آنها فقط صفات طول ساقه، پيرامون ساقه، سطح برگ در واحد سطح، خشك ساقه و برگ و كاكل بقيه صفات معني دار نشدند. همچنين براي بررسي روند نمو ذرت پارامترهاي  TDW, LAI, LAR, RGR, SLA, SLW, LWR و CGR مورد بررسي قرار گرفت كه در مطالعه CGR مشخص شد كه در تاريخ كاشت 27 فروردين بعد از رشد كند در اول فصل از 16 تير تا 2 مرداد رشد سريع دارد و پس از ان تا 30 تير نزول سريع و تا پايان فصل روند رشد نسبتاً آرامي دارد، كه مناسب ترين تاريخ كاشت از نظر رشد و رهايي از گرماي زمان گرده افشاني مي باشد و در نهايت بيشترين عملكرد را به خود اختصاص داد. در بررسي همبستگي صفات مورد آزمايش مشخص شد كه خشك بلال، طول بلال، وزن 100 دانه، گرم دانه در بلال، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت همبستگي مثبتي با عملكرد دانه داشتند و در بررسي اثرات متقابل تاريخ كاشت و تراكم مشخص شد كه تاريخ كاشت 27 فروردين در تراكم 10 سانتيمتر روي خط كاشت (133000بوته در هكتار ) بيشترين عملكرد را به خود اختصاص داد.
  واژه‌های کلیدی: تاريخ كاشت، تراكم، عملكرد، ذرت دانه اي (S.C704)

  فهرست مطالب:
  چکیده
  فصل اول: كليات
  1-1-منشاء و تاریخچه ذرت
  1-2-اهمیت محصول ذرت  
  1-3- سطح زیرکشت و تولید ذرت
  1-4-اکولوژی ذرت
  1-4-1-خاک
  1-4-2-تهیه زمین
  1-5-کاشت ذرت  
  1-6-تاریخ کاشت 
  1-7-تراکم
  1-8-اهميت طرح
  فصل دوم: بررسي منابع
  2-1-اثر تراكم بوته بر خصوصيات فيزيولوژيكي ورشد ونمووعملكرد ذرت
  2-1-1-عوامل محيطي موثر بر تراكم
  2-1-1-1-رقابت براي نور
  2-1-1-2-رقابت براي آب
  2-1-1-3-رقابت براي عناصر غذايي
  2-2-تراكم گياهي
  2-2-تاريخ كاشت
  فصل سوم: مواد وروشها
  3-1-مشخصات محل اجراي آزمايش
  3-2-ويژگيهاي آب وهوايي
  3-3-مشخصات خاك مزرعه
  3-4-مشخصات طرح آزمايش 
  3-5-مشخصات رقم سينگل كراس704(S.C 704) 
  3-6- مراحل اجراي آزمايش
  3-6-1-عمليات آماده سازي زمين وكود دهي
  3-6-2-كشت بذر ذرت
  3-6-3-عمليات داشت
  3-6-3-1-تنك كردن
  3-6-3-2-مبارزه با علفهاي هرز
  3-6-3-3-مبارزه با آفات 
  3-6-3-4-آبياري
  3-6-3-5-كود دهي
  3-7-روشهاي نمونه برداري واندازه گيريها
  3-7-1-نمونه هاي مورد اندازه گيري 
  3-7-2-اندازه گيري عملكرد دانه
  3-7-3-اندازه گيري طول ساقه
  3-7-4-اندازه گيري قطر ساقه
  3-7-5-تعداد برگ
  3-7-6-اندازه گيري سطح برگ تك بوته
  3-7-7-اندازه گيري سطح برگ 1متر
  3-7-8-اندازه گيري ارتفاع بلال از سطح زمين
  3-7-9-اندازه گيري خشك ساقه
  3-7-10-اندازه گيري خشك برگ
  3-7-11-اندازه گيري خشك بلال
  3-7-12-اندازه گيري خشك كاكل
  3-7-13-اندازه گيري طول بلال
  3-7-14-اندازه گيري رديف دانه دربلال
  3-7-15-اندازه گيري دانه در رديف بلال
  3-7-16-اندازه گيري وزن 100دانه
  3-7-17-اندازه گيري قطر بلال
  3-7-18-اندازه گيري قطر چوب
  3-7-19-اندازه گيري وزن چوب بلال
  3-7-20-اندازه گيري گرم دانه در بلال
  3-7-21-اندازه گيري خشك تك بوته
  3-7-22-اندازه گيري عملكرد بيولوژيك در هكتار
  3-7-23-اندازه گيري شاخص برداشت(HI) 
  3-8-محاسبات آماري
  3-9-آناليز رشد
  فصل چهارم: نتايج و بحث
  4-1- صفات مورد اندازه گيري
  4-1-2- طول ساقه
  4-1-3- قطر ساقه 
  4-1-4- سطح برگ تك بوته
  4-1-5- سطح برگ در واحد سطح 
  4-1-6- ارتفاع بلال از سطح زمين
  4-1-7- وزن خشك ساقه
  4-1-8- وزن خشك برگ
  4-1-9- خشك بلال
  4-1-10- خشك كاكل
  4-1-11- طول بلال
  4-1-12- رديف دانه در بلال
  4-1-13- دانه در رديف
  4-1-15- وزن 100دانه
  4-1-16- قطر بلال  
  4-1-17- قطر چوب بلال
  4-1-18- وزن چوب بلال
  4-1-19- گرم دانه در بلال
  4-1-1- عملكرد دانه
  4-1-20-عملكرد بيولوژيك تك ساقه
  4-1-21- عملكرد بيولوژيك در هكتار
  4-1-22-شاخص برداشت HI
  4-2-روند افزايش شاخصهاي رشد در ذرت
  4-2-1-LAI تك بوته در ذرت
  4-2-2-LAI در واحد سطح
  4-2-3-روند تجمع ماده خشك در تك بوته (TDW) 
  4-2-4-روند تجمع ماده خشك كل در واحد سطح (TDW) 
  4-2-5-LAR 
  4-2-6-سطح ويژه برگSLA 
  4-2-7-وزن ويژه برگ (Specific leaf weight) SLW  
  4-2-8-نسبت وزن برگ LWR(Leaf weight ratio)  
  4-2-9-سرعت رشد محصول ذرت(CGR) 
  4-3-همبستگي صفات مورد بررسي
  فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
  نتيجه گيري 
  پيشنهادات  
  فصل ششم: منابع ومآخذ
  6 -1-منابع فارسي و انگليسي
  چكيده انگليسي 
  فهرست جداول
  فهرست نمودارها
  فهرست عکسها  برچسب ها: تاريخ كاشت ذرت تراكم کشت ذرت پایان نامه زراعت ذرت تاثير تاريخ كاشت ذرت تراكم بوته ذرت خصوصيات فيزيولوژيكي کشت ذرت بررسی رشد ذرت رشد و نمو ذرت دانه اي ذرت سينگل كراس 704
 • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کشاورزی و زراعت
 • در قالب فایل word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.