آمار بازدیدکنندگان بررسی اثر اعتبار نام و نشان تجاری بر وفاداری مشتریان

بررسی اثر اعتبار نام و نشان تجاری بر وفاداری مشتریان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول، بررسی صنایع لبنی پگاه شهرستان سمنان، چكيده: درتحقیق حاضرهدف بررسی رابطه بین اعتبارنامونشان تجاری با وفاداری مشتریان صنایع لبنی پگاه شهرستان سمنان می باشد.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی- توصیفی می باشد. جامعه آماری این ...

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 2194 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx, pdf

تعداد صفحات: 170

حجم فایل:4,352 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 75,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چكيده:
  درتحقیق حاضرهدف بررسی رابطه بین اعتبارنامونشان تجاری با وفاداری مشتریان صنایع لبنی پگاه شهرستان سمنان می باشد.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی- توصیفی  می باشد. جامعه آماری این مشتریان صنایع لبنی پگاه شهرستان سمنان می باشند که تعداد آنها به صورت نامحدود در نظر گرفته شد. لذا حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر تعیین گردید.روایی‌ سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 0/7 برای سازه‌های مختلف پرسش‌نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار آموس انجام شد. نتایج نشان داد که تعهدوفاداری مشتریان،تعهد مستمر و رضایت مشتریانبر تمایل آنها به تغییرمحصولاثر منفی و معناداریدارد. همچنین تعهد وفاداری مشتریان و رضایت بر توصیه های کلامی (دهان به دهان ) اثر مثبت معنادار دارد. از نتایج دیگر این تحقیق تأیید اثر مثبت و معنادار اعتبار نام و نشان تجاریبر رضایتتعهد وفاداری و تعهد مستمر مشتریان می باشد.
  کلمات کلیدی:  اعتبارنام ونشان تجاری،وفاداری مشتریان، رضایت، تعهد مستمر، تبلیغات دهان به دهان

  فهرست مطالب:
  چکیده
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1-مقدمه    
  1-2- بیان مسأله    
  1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق    
  1-4- اهداف تحقیق    
  1-6- فرضیات تحقیق    
  1-7- روش تحقیق    
  1-8- جامعه آماری وحجم نمونه وروش نمونه گیری    
  1-9- روش گردآوری داده ها    
  1-10- روش های تجزیه و تحلیل داده ها    
  1-11- قلمرو تحقیق    
  1-12- تعاریف مفهومی متغیرها    
  فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
  2-1-بخش اول: نام و نشان تجاری    
  2-1-1-مفهوم برند    
  2-1-2-تاریخچه برند    
  2-1-3-مزایای برند    
  2-1-3-1-مزایای برند برای مشتری    
  2-1-3-2-مزایای برند برای شرکت     
  2-1-4-علل شکست برند ها    
  2-1-5-دو پارادایم مدیریت برند    
  2-1-6-رویکرد در برند    
  2-1-6-1-رویکرد اقتصادی    
  2-1-6-2-رویکرد هویتی    
  2-1-6-3-رویکرد مبتنی بر مصرف کننده    
  2-1-6-4-رویکرد شخصیتی    
  2-1-6-5-رویکرد رابطه ای    
  2-1-6-6-رویکرد اجتماعی    
  2-1-6-7-رویکرد فرهنگی    
  2-1-6-8-رویکرد اقتصادی به مدیریت برند    
  2-1-6-8-1-مفروضات    
  2-1-6-8-2-انسان اقتصادی و اقتصاد خرد    
  2-1-7-تعامل مصرف کننده- برند و نظریه هزینه مبادله    
  2-1-7-1-اصول موضوعه    
  2-1-7-2-موضوع پشتیبان: نظریه هزینه مبادله    
  2-1-7-3-موضوع پشتیبان: آمیخته ی بازاریابی    
  2-1-8-هویت برند و همنوایی آن    
  2-1-8-1-هویت برند    
  2-1-8-1-1-مفروضات    
  2-1-8-1-2-دیدگاه هویت شرکت    
  2-1-8-1-3-از برند گذاری محصول به برند گذاری شرکت    
  2-1-8-1-4-تعامل میان برند و مصرف کننده    
  2-1-8-1-5-اصول موضوعه    
  2-1-8-1-6-موضوع پشتیبان: هویت شرکت(درونی)    
  2-1-8-1-7-موضوع پشتیبان: هویت سازمانی (درونی)    
  2-1-8-1-8-موضوع پشتیبان: تصویر شرکت (بیرونی )    
  2-1-8-1-9-موضوع پشتیبان: شهرت (بیرونی)    
  2-1-8-1-10-موضوع هسته ای: هویت برند    
  2-1-9-همنوایی هویت برند    
  2-1-9-1-جعبه ابزار برند شرکت    
  2-1-10-کشف شکاف های هویت    
  2-1-11-همنوایی شکاف های هویت    
  2-1-12-چالش ها در زمان ایجاد هویت برند    
  2-1-13-شخصیت برند    
  2-1-13-1-رویکرد شخصیتی به مدیریت برند    
  2-1-13-2-مفروضات    
  2-1-13-3-دیدگاه شخصیتی    
  2-1-13-4-تعامل میان برند و مصرف کننده    
  2-1-14-شخصیت برند و رابطه بین مصرف کننده و برند    
  2-1-15-رویکرد رابطه ای به مدیریت برند    
  2-1-15-1-مفروضات    
  2-1-15-2-تعامل برند و مصرف کننده    
  2-1-15-3-دیدگاه پدیدار شناختی    
  2-1-15-4-اصول موضوعه    
  2-1-15-5-موضوع پشتیبان: جاندار پنداری    
  2-1-15-6-موضوع پشتیبان: نظریه رابطه    
  2-1-15-7-موضوع هسته ای: نظریه رابطه برند    
  2-1-16-رویکرد اجتماعی به مدیریت برند    
  2-1-16-1-مفروضات    
  2-1-16-2-تعامل میان مصرف کننده و برند    
  2-1-16-3-اصول موضوعه    
  2-1-16-4-موضوع پشتیبان: نظریه اجتماع    
  2-1-16-5-موضوع پشتیبان: خرده فرهنگ های مصرف    
  2-1-16-6-موضوع هسته ای: اجتماع برند    
  2-1-17-ارزش برند    
  2-1-17-1-اهمیت ارزیابی برند    
  2-1-17-2-سنجه های مؤثر در ارزیابی برند    
  2-1-17-3-تعریف ارزش ویژه برند    
  2-1-17-4-رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند    
  2-1-17-4-1-رویکرد درون به بیرون    
  2-1-17-4-2-رویکرد بیرون به درون    
  2-1-17-5-ارزش ویژه برند مشتری محور    
  2-1-17-6-معنای ارزش ویژه برند مشتری محور    
  2-1-18-نقش برند درحوزه خدمات    
  2-1-19-اعتبار برند    
  2-1-19-1-اعتماد برند    
  2-1-19-2-تخصص برند    
  2-1-20- تعهد سازمانی    
  2-1-20-1- فرآیند تعهد سازمانی    
  2-1-20-3- ماهیت تعهد سازمانی    
  2-1-20-4-انواع تعهد    
  2-1-21- تعهد مستمر    
  2-1-22-تعهدوفاداری و مقایسه آن با تعهد مستمر    
  2-1-23-رضایت مشتری    
  2-1-23-1-مزایای رضایت مشتری    
  2-1-23-2-روش هاي اندازه گیری رضایت مشتری    
  2-1-23-3-مدل هاي اندازه گیری رضایت مشتری    
  2-1-24-وفاداری مشتریان    
  2-1-24-1-تعریف مشتری    
  2-1-24-2-اهمیت مشتری    
  2-1-24-3-تاریخچه وفاداری مشتری    
  2-1-24-4-تعریف وفاداری مشتری    
  2-1-24-5-انواع وفاداری مشتری    
  2-1-24-6-رویکردهای وفاداری مشتری    
  2-1-24-7-عوامل مؤثر بر وفاداري مشتری    
  2-1-24-8-شاخص هاي سنجش وفاداري مشتريان    
  2-1-24-9-مراحل توسعه وفاداري    
  2-1-25- تبلیغات دهان به دهان    
  2-1-26-تمایل به تغییر    
  2-2-پیشینه تحقیق    
  2-2-1-تحقیقات داخلی    
  2-2-2-تحقیقات خارجی    
  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1-  مقدمه    
  3-2- نوع و روش تحقیق    
  3-2-1- تحقیق توصیفی    
  3-2-2- تحقیق پیمایشی    
  3-2-3- تحقيق همبستگي    
  3-3- اهداف و سؤالات تحقیق    
  3-4- جامعه آماری    
  3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری    
  3-6- روش ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات    
  3-7- متغیرهای تحقیق وتعاریف عملیاتی آنها    
  3-7-1- متغیر مستقل    
  3-7-2- متغیر وابسته    
  3-7-3-تعاریف عملیاتی متغیرها    
  3-8- روایی پرسشنامه ها    
  3-9-  پایایی پرسش نامه    
  3-10- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    
  3-10-1- مدل‌يابي معادلات ساختاري    
  3-10-1- 1- نرم افزار مورد استفاده    
  3-10-1-2-  شاخص های برازش در آموس    
  3-10-2- آزمون نرمال بودن دادهها    
  3-10-3- ضریب همبستگی    
  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده
  4-1- مقدمه    
  4-2-تجزيه و تحليل توصیفی داده ها    
  4-2-1-  جنسیت 
  4-2-2- رده سنی 
  4-2-3- سطح تحصيلات 
  4-2- آمار استنباطی    
  4-2-1- نتايج بررسي روايي سازه (تحلیل عاملی تأییدی)    
  4-2-3- همبستگی بین متغیرهای پژوهش    
  4-3- يافته‌هاي تحقيق    
  4-3-1- مدل معادلات ساختاري    
  4-3-1-1- تحليل مدل ساختاري    
  4-3-1-2- بررسي فرضيه‌هاي تحقيق    
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  5-1- مقدمه    
  5-2- نتيجه گيری از یافته ها    
  5-2-1- نتيجه گيری از فرضيه اول    
  5-2-2-نتيجه گيری از فرضيه دوم    
  5-2-3-نتيجه گيری از فرضيه سوم    
  5-2-4-نتيجه گيری از فرضيه چهارم    
  5-2-5-نتيجه گيری از فرضيه پنجم    
  5-2-6-نتيجه گيری از فرضيه ششم    
  5-2-7-نتيجه گيری از فرضيه هفتم    
  5-2-8-نتيجه گيری از فرضيه هشتم    
  5-2-9- نتيجه گيری از فرضيه نهم    
  5-3- بحث و مقایسه    
  5-4- پيشنهادات کاربردی    
  5-5-پيشنهادات برای تحقيقات آتی    
  5-6- محدوديت های تحقيق    
  فهرست منابع
  منابع فارسی
  منابع لاتین
  پیوست ها    
  پیوست شماره 1- پرسش نامه تحقیق    
  پیوست شماره 2- خروجی های آماری    
  فهرست جداول
  فهرست نمودارها
  برچسب ها: پایا نامه اعتبار نام تجاری پایان نامه اعتبار نشان تجاری پایان نامه وفاداری مشتریان پایان نامه رضایت مشتریان پایان نامه تعهد مستمر نام تجاری پایان نامه تبلیغات دهان به دهان برند پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی پایان نامه مدیریت تحول
 • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
 • در قالب فایل word و قابل ویرایش به همراه فایل PDF
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

 • 1385 454 0937
 • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.